Terms & Conditions

/Terms & Conditions
Terms & Conditions2017-03-13T09:43:49+00:00

TERMS & CONDITIONS

1. Begripsbepaling
1.1. Oosterbeek Packaging B.V., hierna aangeduid als: ‘de vennootschap’;
1.2. De contractpartner van de vennootschap, hierna aangeduid als: ‘de wederpartij’.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2013 van toepassing op alle rechtshandelingen, de uitvoering inbegrepen, met betrekking tot verpakkingen behorende tot het leveringsprogramma van de vennootschap, verricht door de vennootschap, waar ook in Nederland gevestigd, behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap zijn bevestigd.
2.2. De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de vennootschap slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.
2.4. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van de vennootschap en het door haar nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

3. Offerte en aanvaarding
3.1. Alle gevraagde en aangeboden offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door de vennootschap.
3.2. Een door de vennootschap uit te voeren order geldt niet eerder als aanvaard door de vennootschap dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de vennootschap, hetzij nadat de vennootschap een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de order.
3.3. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de vennootschap, indien hij niet binnen 4 werkdagen na datum van opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd c.q. zoveel eerder als hij een of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
3.4. Door of vanwege de vennootschap verstrekte documentatie en informatie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het uit dien hoofde gestelde geldt mitsdien nimmer als een garantie.
3.5. Indien de wederpartij een order plaatst wordt de wederpartij geacht ingestemd te hebben met de algemene voorwaarden van de vennootschap.

4. Prijzen
4.1. De op offertes, aanbiedingen en facturen van de vennootschap genoemde prijs bestaat uit de koopprijs van de goederen, exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.
4.2. De verpakkingskosten zijn bij de prijs, genoemd in art. 4.1, inbegrepen (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). De vennootschap neemt de verpakking niet terug.
4.3. De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals de materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen, enzovoorts, geldend op het moment van de opdrachtbevestiging van de vennootschap. Verhogingen hiervan kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen van nog niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst tussen partijen. De vennootschap is alsdan bevoegd om deze kostenstijging aan de wederpartij door te berekenen.

5. Betaling
5.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te verlangen indien de vennootschap daartoe aanleiding ziet, vindt betaling van de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum plaats.
5.2. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dient betaling zonder aftrek van korting of beroep op verrekening te geschieden.
5.3. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim. De wederpartij is alsdan over het op de factuur genoemde factuurbedrag een direct opeisbare overeengekomen boeterente van 2 % van het factuurbedrag verschuldigd vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. De vennootschap mag, voor zover zij tot een prestatie gehouden is onder enige met de wederpartij gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen of de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijke door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5.4. In geval van geheel of gedeeltelijke wanbetaling van de factuur is de wederpartij van rechtswege over het verschuldigde bedrag met ingang van de dertigste dag na de factuurdatum wettelijke handelsrente verschuldigd.
5.5. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van renten en kosten en vervolgens telkens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.

6. Levering
6.1. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, wordt franco huis geleverd.
6.2. De levering van de zaken door de vennootschap vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen datum, vermeld op de opdrachtbevestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
6.3. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de wederpartij en indien door de wederpartij geen medewerking wordt verleend aan de aflevering, vanaf het moment dat de afname is geweigerd.
6.4. Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstijd, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding voor de wederpartij kunnen zijn tot annulering van order(s) of tot vergoeding van door de overschrijding ontstane kosten of schade.
6.5. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de vennootschap te leveren producten. De wederpartij zal ook zonder daartoe zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten niet na eerste verzoek van de vennootschap bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, hij weigert de af te leveren producten in ontvangst te nemen.
7. Hoeveelheid en hoedanigheid
Bij hoeveelheden tot 5.000 stuks is een afwijking mogelijk van 20 % van de bestelde hoeveelheid. Bij hoeveelheden boven 5.000 stuks is een afwijking mogelijk van 10 % van de bestelde hoeveelheid; de afnemer is verplicht tot dat maximum het meerdere af te nemen, dan wel met het mindere genoegen te nemen.

8. Nakoming
8.1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, heeft de vennootschap het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, een en ander middels schriftelijke kennisgeving. De wederpartij is dan aansprakelijk voor alle door de vennootschap geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere directe of indirecte met de overeenkomst verband houdende kosten.
8.2. Alle kosten – waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, alsmede een redelijke vergoeding voor door de vennootschap of haar personeel aan de inning te besteden tijd – , zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt teneinde de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van overeenkomsten of een vordering tot schadevergoeding te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij en zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door de vennootschap in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is; de buitengerechtelijke (incasso-)kosten belopen in elk geval 15 % van het factuurbedrag vermeerderd met de boeterente, genoemd in art. 5.3 van deze algemene voorwaarden en de wettelijke rente, tenzij de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn in welk geval de werkelijk gemaakte kosten ten laste van de wederpartij komen.

9. Retourzendingen
9.1. Door de wederpartij bestelde doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten worden aan de wederpartij in rekening gebracht. Alle uit niet-afneming respectievelijk uit retourzendingen voortvloeiende schade voor de vennootschap dient door de wederpartij te worden betaald, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.
9.2. De vennootschap is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de wederpartij aan de vennootschap geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door de vennootschap van de reden van retourneren.

10. Reclames
10.1. Controle op hoeveelheden en kwaliteit van de geleverde zaken berust bij de wederpartij. De controle wordt geacht bij aflevering door de wederpartij te zijn uitgevoerd.
10.2. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de vennootschap te worden gemeld. Later of niet schriftelijk gedane reclames worden niet in behandeling genomen.
10.3. Na het verstrijken van de in artikel 10.2. genoemde termijn van 8 dagen vervalt het recht van reclame.
10.4. Indien de geleverde zaken zijn verwerkt c.q. gebruikt, wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard en is reclameren aldus niet mogelijk.
10.5. Indien partijen een betalingsregeling overeengekomen zijn worden de betalingstermijnen door het indienen van reclame niet opgeschort.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Indien partijen anders dan betaling contant bij levering van de zaken afspreken en/of indien een betalingsregeling wordt getroffen inhoudende gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de zaken, behoudt de vennootschap zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor tot het moment van algehele betaling door de wederpartij.
Indien dezelfde zaken zijn geleverd op een of meer onbetaalde facturen worden de bij de wederpartij aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de door haar geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar verdere acties jegens de wederpartij.
11.2. Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook, op wederpartij heeft openstaan is het de wederpartij niet toegestaan om over door haar geleverde zaken te beschikken (waaronder onder meer moet worden verstaan: leveren aan of verpanden ten behoeve van een derde), dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gehecht.
11.3. Bij niet tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap is de wederpartij verplicht om, in geval zaken door hem aan derde zijn doorgeleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende aanmaning al haar rechten te dier zake jegens die derde aan haar over te dragen of te verpanden (naar keuze van de vennootschap), zulks naar rato, van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25 % van de openstaande vordering van de vennootschap op de wederpartij, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5 % van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voorduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om daarnaast nakoming te vorderen.
12. Garantie en aansprakelijkheid
12.1. De vennootschap staat in voor de door haar aangeboden kwaliteit (afhankelijk van de aard) van de door haar geleverde zaken en de daarbij gebruikte verpakkingsmaterialen op het moment van aflevering, voorzover de door de vennootschap geleverde zaken op oordeelkundige wijze worden c.q. zijn gebruikt door de wederpartij, met inachtneming van de normale gebruiksvoorschriften c.q. gebruiksmogelijkheden van de zaken. Andere garanties worden door de vennootschap niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met de wederpartij overeengekomen.
12.2. De vennootschap sluit uitdrukkelijk alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens wederpartij en derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap.
Niettegenstaande het vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. Tevens kan de vennootschap nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die in omvang het bedrag van de tegenprestatie van de wederpartij te boven gaat, tot welk bedrag de vennootschap mitsdien haar aansprakelijkheid beperkt. Bovendien is de aansprakelijkheid van de vennootschap beperkt tot het bedrag waarvoor de vennootschap zich met betrekking daartoe heeft verzekerd.
12.3. Onverminderd het bepaalde in punt 12.1. en 12.2 vrijwaart de wederpartij de vennootschap voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid voor door de wederpartij aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door de vennootschap aan de wederpartij geleverde zaken, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door de vennootschap geleverde zaken.
12.4. Onverminderd het bepaalde in punt 12.1. en 12.2 vrijwaart de wederpartij de vennootschap voor elke aansprakelijkheid wegens productaansprakelijkheid, tenzij de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door de vennootschap geleverde zaken.
De vennootschap geeft geen garanties af met betrekking tot de bestendigheid van haar producten jegens de producten van de wederpartij. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor proeven met betrekking tot de gebruiksmogelijkheden van de producten van de vennootschap in combinatie met haar eigen producten.

13. Overmacht
13.1. De vennootschap is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren, indien dit onmogelijk wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waar onder andere onder wordt verstaan een buiten de macht van de vennootschap gelegen alsdan niet voorzienbare omstandigheid, zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook (waaronder files), machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van de vennootschap dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door de vennootschap ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren zowel in binnen- als buitenland, alsmede natuurrampen.
13.2. In geval van overmacht aan de zijde van de vennootschap heeft de vennootschap het recht om, na haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht.
13.3. Indien naar oordeel van de vennootschap de overmachtsituatie van blijvende aard is, is de vennootschap gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden door het afleggen van een schriftelijke verklaring van die strekking. Over de gevolgen van die ontbinding zullen partijen naar redelijkheid een regeling treffen.
13.4. Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan twee maanden, dan staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan, te voldoen dan wel indien de geleverde zaken ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende zaken van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits de wederpartij de geleverde zaken aan de vennootschap retourneert in de staat waarin de vennootschap de zaken aan wederpartij heeft geleverd en de wederpartij alle kosten die de vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt. De vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de wederpartij te restitueren.
13.5. Indien de wederpartij meent in overmacht te verkeren, dient zij daarvan de vennootschap onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

14. Auteursrechten, intellectueel eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten
14.1. De wederpartij garandeert dat door een bij de vennootschap geplaatste order geen inbreuken worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten danwel rechten op model of tekening van derden. De vennootschap zal door de wederpartij worden gevrijwaard voor aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, dan wel rechten op model of tekening van derden.

14.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de vennootschap steeds de rechthebbende op het auteursrecht, het intellectueel eigendomsrecht en/of het industrieel eigendomsrecht dat kan ontstaan op de door de vennootschap bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals bijvoorbeeld ontwerptekeningen, modellen, computerprogrammatuur, databestanden en fotografische opnamen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat en hetgeen uit de overeenkomsten voortvloeit, zowel in Nederland als grensoverschrijdend is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst die de vennootschap aangaat, zowel in Nederland als grensoverschrijdend, zullen bij uitsluiting van enige andere rechter en met toepassing van het Nederlands procesrecht worden voorgelegd aan en beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks met uitzondering van geschillen die wettelijk bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de sector Kanton van enige Rechtbank in Nederland.
15.3. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden, als bedoeld in artikel 2, wordt bovenstaande rechtskeuze en forumkeuze gemaakt.

16. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Arnhem en aldaar op te vragen. Tevens zijn ze afgedrukt op de achterkant van het briefpapier van de vennootschap, alsmede te vinden op de website van de vennootschap, www.oosterbeekpackaging.com.